Mål og vedtekter

Som en naturlig konsekvens av vår stadig økende medlemsmasse, vårt betydelige internasjonale engasjement og kunstneriske status, jobber koret kontinuerlig med visjoner, verdier og mål. Verdikommisjon I la fram sitt forslag for årsmøtet i 2008 og fikk gjennom sin visjon: Elverum Mannskor skal være toneangivende og framstå som det naturlige førstevalg. Under årsmøtet 2015 la Verdikommisjon II fram sin revidering av korets viktigste føringer for virksomheten. Et enstemmig årsmøte vedtok visjonen Elverum Mannskor skal være et grensesprengende kor med disse grunnverdiene, engasjement, profesjonalitet, kreativitet, kameratskap, respekt og synlighet.

Elverum Mannskors vedtekter

Vedtektene er revidert flere ganger og sist vedtatt på årsmøtet 24. januar 2020.

 • 1 ORGANISASJON

Elverum Mannskor, stiftet 11. november 1897, er et mannskor i Elverum.

 • 2 HOVEDMÅL

Elverum Mannskor skal ha ambisjoner om musikalsk kvalitet som skal gå hånd i hånd med kameratskap og sangerglede. Koret skal framstå kreativt, profesjonelt og med glimt i øyet.

 • 3 MEDLEMSKAP

3.1 OPPTAK AV MEDLEMMER

 1. a) Som medlem kan opptas alle menn som har lyst og interesse for å synge i koret.
 2. b) Den som søker medlemskap skal normalt avlegge stemmeprøve.
 3. c) Rekruttering skal som hovedregel skje ved starten av hvert semester eller eventuelt i forbindelse med et prosjekt.
 4. d) Nye sangere skal få en bevisst plassering og tildeles en fadder som sammen med stemmegruppa har et særlig ansvar for å følge opp og tilrettelegge
 5. e) Etter en prøveperiode avgjøres medlemskap av presidentskapet i samråd med dirigenten
 6. f) Medlemmer som ønsker seniormedlemskap uten å delta som aktive sangere skal gis anledning til dette etter avtale. Seniormedlemmer betaler ikke medlemskontingent og kan delta i korets utenomsanglige aktiviteter

3.2 MEDLEMMENES PLIKTER

Medlemmer plikter å:

 1. a) Bidra til å nå korets mål og følge korets vedtekter
 2. b) Rette seg etter de vedtak som blir fattet
 3. c) Møte opp til alle øvelser og opptredener hvis mulig, og melde fravær i samsvar med den til enhver tid gjeldende rutine.
 4. d) Betale medlemskontingent innen fastsatt frist
 5. e) Sende eventuell søknad om permisjon eller informasjon om utmelding skriftlig til presidentskapet.

3.3 UTELUKKELSE AV MEDLEM

 1. a) Presidentskapet kan med minst 2/3 flertall utelukke et medlem fra videre medlemskap.

Beslutningen skal begrunnes.

 1. b) Det skal foreligge en advarsel i forkant, og før presidentskapet beslutter skal medlemmet gis anledning til å uttale seg.
 • 4 ÅRSMØTET
 1. a) Årsmøtet består av korets betalende medlemmer og avholdes innen utgangen av januar hvert år. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel.
 2. b) Årsmøtet skal behandle:
 3. Presidentskapets årsberetning
 4. Revisorgodkjent årsregnskap
 5. Presidentskapets aktivitets- og handlingsplan med budsjett
 6. Kontingent.
 7. Innkomne saker
 8. Valg
 9. c) Saker som ønskes behandlet under pkt 5 i årsmøtet skal fremmes skriftlig til presidentskapet senest 1 uke før årsmøtet.
 10. d) Når presidentskapet finner det påkrevd, eller når minst 1/3 av korets medlemmer krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med 14 dagers varsel.
 11. e) Vedtektsendringer skjer med 2/3 flertall av de fremmøtte.
 • 5. PRESIDENTSKAPET
 1. a) Presidentskapet består av president, og fem medlemmer. Kontinuitet i presidentskapet sikres ved at medlemmene velges for to år av gangen, slik at minst to medlemmer velges det ene året, mens de andre velges ved neste årsmøte. President velges hvert år.
 2. b) Presidentskapet konstituerer seg selv. Ved dissens i saker har presidenten dobbeltstemme.
 3. c) Presidentskapet er ansvarlig for å følge opp korets daglige drift, gjeldende handlingsplan samt eventuelle vedtak som er fattet på årsmøtet
 • 6. VALGKOMITE
 1. a) Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet. For å sikre kontinuitet velges det ett nytt medlem til valgkomiteen hvert år.
 2. b) Valgkomiteen fremmer forslag på følgende: President, presidentskapets medlemmer, to revisorer og medlemmer til valgkomiteen.
 3. c) Det er valgkomiteens ansvar å sørge for kontinuitet og et godt sammensatt presidentskap med kompetente og godt motiverte medlemmer
 • 7 ØKONOMI
 1. a) Korets økonomi er basert på en årlig medlemskontingent fastsatt av årsmøtet, tildelinger/tilskuddsordninger og inntekter fra aktiviteter
 2. b) Presidentskapet skal sørge for god regnskapsførsel og en betryggende forvaltning av korets midler og eiendeler.
 3. c) Alle tillitsverv i koret er ulønnet.
 4. d) Alle dokumenterte utgifter i forbindelse med korets aktiviteter dekkes etter forhåndsavtale med presidentskapet.
 5. e) Regnskapsåret følger kalenderåret.
 6. f) Avsluttet regnskap skal revideres av 2 årsmøtevalgte revisorer før det legges fram for årsmøtet.
 7. g) Presidentskapet skal utarbeide forslag til budsjett basert på handlingsplan for påfølgende regnskapsperiode. Budsjettet vedtas av årsmøtet
 • 8 NOTER/UNIFORMER
 1. a) Noter anskaffes og gjøres tilgjengelige av korets presidentskap.
 2. b) Korjakke med merke og sløyfe anskaffes av koret og lånes ut til medlemmene.
 • 9 ARRANGEMENT
 1. a) Presidentskapet er ansvarlig for alle arrangement og aktiviteter i korets regi.
 • 10 OPPLØSNING
 1. a) Oppløsning av koret vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
 2. b) Midler og eiendeler som tilhører koret tilfaller et annet kor eller Norges Korforbund etter beslutning i årsmøtet.
 3. c) Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall.